Celebrating 50 Golden Years
of Hand Surgery in India

Past Presidents

Dr. Ashok Sengupta

Kolkata 1974 - 1975

Dr. B. B. Joshi

Mumbai1975 - 1976

Dr. A. J. Selvanpandian

Vellore (TN)1977 - 1978

Dr. H. Srinivasan

Mangalore (KA)1979 - 1980

Dr. W. G. Ramarao

Mumbai1980 - 1982

Dr. Dinkar D. Palande

Kumbakonam (TN)1982 - 1984

Dr. S. D. Pandey

Lucknow1984 - 1986

Dr. R. Venkataswami

Chennai1986 - 1988

Dr. Hardas Singh Sandhu

Amritsar1988 - 1990

Dr. Swaran Arora

Mumbai1990 - 1992

Dr. N. S. Laud

Mumbai1992 - 1994

Dr. Sheila Rohatgi

Kolkata1994 - 1996

Dr. V. Y. Gawande

Mumbai1996 - 1998

Dr. G. Balakrishnan

Chennai1998 - 2000

Dr. J. C. Taraporewala

Mumbai2000 - 2002

Dr. G. N. Malaviya

Agra2002 - 2004

Dr. Bhaskaranand Kumar

Mangalore2004 - 2006

Dr. B. A. Anantharam

Banglore2006 - 2008

Dr. T. Chandraprakasam

Madurai2008 - 2010

Dr. S. Raja Sabapathy

Coimbatore2010 - 2012

Dr. V. S. Patil

Pune2012 - 2014

Dr. Prakash P. Kotwal

Delhi2014 - 2016

Dr. Ravi Gupta

Chandigarh2017 - 2018

Dr. Ravi Kumar Mahajan

Amritsar2019 - 2020

Dr. Mukund R. Thatte

Mumbai2021 - 2022