ISSH ISSH

Past Presidents

 • Dr. Ashok Sengupta

  Kolkata

  1974 - 1975
 • Dr. B. B. Joshi

  Mumbai

  1975 - 1976
 • Dr. A. J. Selvanpandian

  Vellore (TN)

  1977 - 1978
 • Dr. H. Srinivasan

  Mangalore (KA)

  1979 - 1980
 • Dr. W. G. Ramarao

  Mumbai

  1980 - 1982
 • Dr. Dinkar D. Palande

  Kumbakonam (TN)

  1982 - 1984
 • Dr. S. D. Pandey

  Lucknow

  1984 - 1986
 • Dr. R. Venkataswami

  Chennai

  1986 - 1988
 • Dr. Hardas Singh Sandhu

  Amritsar

  1988 - 1990
 • Dr. Swaran Arora

  Mumbai

  1990 - 1992
 • Dr. N. S. Laud

  Mumbai

  1992 - 1994
 • Dr. Sheila Rohatgi

  Kolkata

  1994 - 1996
 • Dr. V. Y. Gawande

  Mumbai

  1996 - 1998
 • Dr. G. Balakrishnan

  Chennai

  1998 - 2000
 • Dr. J. C. Taraporewala

  Mumbai

  2000 - 2002
 • Dr. G. N. Malaviya

  Agra

  2002 - 2004
 • Dr. Bhaskaranand Kumar

  Mangalore

  2004 - 2006
 • Dr. B. A. Anantharam

  Banglore

  2006 - 2008
 • Dr. T. Chandraprakasam

  Madurai

  2008 - 2010
 • Dr. S. Raja Sabapathy

  Coimbatore

  2010 - 2012
 • Dr. V. S. Patil

  Pune

  2012 - 2014
 • Dr. Prakash P. Kotwal

  Delhi

  2014 - 2016
 • Dr. Ravi Gupta

  Chandigarh

  2017 - 2018
Copyright © issh.org
Privacy Policy Terms & Condition Cancellation & Refund Policy
Design by Krithi